EDEN IZMED GLAVNIH VIROV OGROŽENOSTI UDIN BORŠTA JE ŠIRITEV OKOLIŠKIH NASELIJ. TA JE POLEG NASELJA POLICA NAJBOLJ ZAZNAVNA NA NJEGOVEM JUŽNEM DELU, KJER SE V GOZD ČEDALJE INTENZIVNEJE ZAJEDAJO POVRŠINE KOKRICE IN MLAKE TER PROMETNICE LOKALNEGA IN NACIONALNEGA POMENA. ŠE POSEBEJ PEREČA PA JE NEDAVNO SPREJETA POZIDAVA GOZDA PRI NASELJU MLAKA, S KATERO JE OBČINA KRANJ DALA ZELENO LUČ ZA GRADNJO 17 BLOKOV IN PRIBLIŽNO 80 HIŠ. KRAJANI, KI TEMU NASPROTUJEMO, SMO SE POVEZALI V CIVILNO INICIATIVO IN SMO SKUPAJ Z DRUŠTVOM ZA OHRANITEV UDIN BORŠTA PROTI OBČINI KRANJ ZARADI SPREJETEGA PROSTORSKEGA NAČRTA VLOŽILI TOŽBO.

Neodgovorna občinska politika dopušča širjenje pozidave v ali na rob varovanih območij in splošno degradacijo Udin boršta. Zaradi krčenja gozdnih površin smo tako priča razvrednotenju značilne podobe naravne in kulturne krajine, uničevanju habitatov ter življenjskega okolja živali in rastlin. Zmanjšuje se tudi čistilna funkcija gozda, kar prispeva k večji stopnji onesnaženosti zraka, prsti ter vode.NAČRTOVANA NOVOGRADNJA PRI NASELJU MLAKA

V PASU ZA HIŠAMI JE NA DVIGNJENEM GOZDNEM TERENU UDIN BORŠTA NAČRTOVANIH 17 BLOKOV IN 80 ENO ALI DVOSTANOVANJSKIH STAVB (od skupno 105-ih)V mesecu septembru 2018 je bil na seji Mestnega sveta občine Kranj sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Mlaka pri Kranju, ki odpira pot nastanku nove soseske na zahodnem delu obstoječega naselja. Načrt predvideva gradnjo 17 stanovanjskih blokov (s štirimi do petimi nadzemnimi etažami) ter 105 eno ali dvostanovanjskih objektov, ali skupno okvirno 500 novih stanovanjskih enot. Ker načrtovana soseska posega v območje Udin boršta, bi bilo s pozidavo posekanih dobrih 9 hektarov gozda, ki ima na prvi stopnji poudarjeno klimatsko (ekološko), zdravstveno-higiensko in rekreacijsko (socialno) funkcijo. S tem bi bil izgubljen pomemben del kakovostne naravne krajine, dodatno obremenitev okolja pa bi povzročilo tudi bistveno povečanje števila prebivalstva.


Krajani, ki nasprotujemo načrtovani novogradnji, smo se povezali v civilno iniciativo in smo proti občini Kranj v mesecu februarju 2019 vložili skupinsko tožbo. Menimo, da je načrtovana gradnja za to območje neprimerna, saj bi pomenila izgubo 9 hektarov socialno in ekološko izjemno pomembnega primestnega gozda, hkrati pa bi imela nedopustne posledice tudi za kvaliteto obstoječega bivalnega okolja (bloki umeščeni v naselje stanovanjskih družinskih hiš, prekomerna gostota poselitve). Gre za ozkogledno politiko, ki Udin boršta ne obravnava kot javno dobro, potrebno zaščite, ampak kot enega najboljših prostorov za povečevanje občinske stanovanjske ponudbe.


Za povečevanje občinske stanovanjske ponudbe bi bilo primerneje uporabiti druge, socialno in okoljevarstveno manj občutljive lokacije, ki so v Kranju že na voljo. Sploh ob dejstvu, da ima občina Kranj v slovenskem merilu zelo visoko skupno površino degradiranih območij, na katere naj bi se pozidava po prostorski zakonodaji širila prednostno.


Gozdna zemljišča Udin boršta, na katerih je predvidena pozidava, so bila spremenjena v stavbno zemljišče leta 2003 z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj. Omenjena sprememba namembnosti pa je bila po našem mnenju nezakonita, saj so imela gozdna zemljišča Udin boršta v tistem času izjemno poudarjeno rekreacijsko (socialno), klimatsko (ekološko) in zdravstveno-higiensko funkcijo (in jo imajo še danes), kar jim po takrat veljavnih gozdnogospodarskih načrtih podeljuje varstvo. Ne smemo pa tudi mimo dejstva, da gre za gozdna zemljišča, ki so iz zavarovanega spominskega in krajinskega parka Udin boršt izključena, kljub temu, da se ta del gozda v ničemer ne razlikuje od preostalega zaščitenega dela (to potrjuje tudi Strokovni predlog za zavarovanje Udin boršta, ki ga je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor že leta 2009 izdelal Zavod za varstvo narave, a je vse do danes še vedno neupoštevan/nerealiziran).


ZATO V PETICIJI ZAHTEVAMO, DA SE MEJE PARKA DOLOČIJO NA NOVO, SLEDEČ NARAVNEMU GOZDNEMU ROBU IN KOT JIH JE TUDI V STROKOVNEM PREDLOGU ŽE PODAL ZAVOD ZA VARSTVO NARAVE KRANJ. TAKO NAJ SE V ZAVAROVANO OBMOČJE VKLJUČI TUDI UMETNO IZVZET DEL GOZDA PRI NASELJU MLAKA IN RAZVELJAVI NJEGOVA NAČRTOVANA POZIDAVA.